Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest obok hodowli i ochrony lasu jedną z trzech podstawowych dziedzin gospodarstwa leśnego. W jego skład wchodzi wiedza i umiejętności związane z racjonalnym wykorzystaniem drewna ( nauka o surowcu drzewnym) i innych płodów leśnych ( uboczne użytkowanie lasu), metody pozyskiwania surowców leśnych wraz z ich zrywką i wywozem.

 
             
Nadleśnictwo Olesno prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o plan urządzenia gospodarstwa leśnego sporządzony na lata 2009 – 2018.
Na powierzchni  pow. 20 tyś. ha Nadleśnictwo pozyskuje rocznie 96,4 tyś. m³ drewna (grubizna) w tym:
·         48,7 tyś. m³ - użytkowanie rębne
·         47,7 tyś. m³ - użytkowanie przedrębne (czyszczenia późne i trzebieże wczesne oraz trzebieże późne)
Następstwem wykonania użytkowania rębnego jest zastąpienie starego drzewostanu nowym pokoleniem i stworzenie mu jak najlepszych warunków dalszego rozwoju i wzrostu.
 
Przed przystąpieniem do realizacji wniosku cięć (przed wycinką), służba leśna (leśniczy lub podleśniczy) wykonuje szereg prac przygotowawczych np.: oznaczenie granic powierzchni roboczej, wyznaczenie miejsc składowania drewna, kierunku obalania drzew i kierunku wywozu. Tuż przed przystąpieniem do wycinki robotnik leśny zatrudniony przez ZUL, wykonujący cięcie zostaje zapoznany przez leśników z istniejącymi zagrożeniami (złomy, wywroty) i sytuacjami szczególnymi (linie teleenergetyczne, fragmenty chronione i inne). W trakcie trwania zabiegu gospodarczego (wycinki) leśniczy sukcesywnie odbiera i kontroluje wykonywaną pracę – pozyskane sortymenty jak i jakość wykonania pracy pod względem merytorycznym (w tym ekologicznym i ekonomicznym).