Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lokalizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Olesno położone jest w V Śląskiej Krainie, w Dzielnicy Równiny Opolskiej, w Mezoregionie Borów Stobrawskich. Zarządza lasami państwowymi o powierzchni 20182 ha oraz nadzoruje - na zlecenie Starosty Oleskiego - gospodarkę w lasach prywatnej własności o powierzchni 1293 ha. Drzewostany nadleśnictwa tworzy głównie sosna (94 % powierzchni), następnie dąb, buk i inne. Przeważają siedliska borowe (83%) , lasy i olsy stanowią 17%. Szczególną rolę pełnią lasy ochronne, których udział w powierzchni ogólnej wynosi 35%, a główną rolą jest ochrona gleby, zasobów wodnych, krajobrazu, cennych zbiorowisk przyrodniczych. W lasach ochronnych na wyróżnienie zasługują rezerwaty przyrody:

 • "Smolnik"
 • "Kamieniec"

będące zbiorowiskiem dość rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W okolicach miejscowości Osiecko istnieje drzewostan zachowawczy, gdzie występuje odmiana sosny o wyjątkowych walorach oraz modrzewie o niespotykanej gdzie indziej wysokości. Drzewostany nie zaliczone do grupy ochronnych - gospodarcze - są źródłem surowca drzewnego o bardzo wysokiej jakości, szczególnie sosnowego.

  Lasy gospodarcze i ochronne służą społeczeństwu jako baza wypoczynku, zaspokajania pasji poznawania przyrody, grzybobrania, łowiectwa. Są z mocy prawa ogólnie dostępne dla ludności przez cały rok, ponieważ są własnością Państwa.

Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Olesno

Użytki ekologiczne są formą ochrony przyrody wprowadzoną mocą ustawy o ochronie przyrody z 16.10.1991 r. Są to "zasługujące  na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genów i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp."

Na terenie Nadleśnictwa Olesno znajdują się użytki ekologiczne objęte ochroną prawną. Są to śródleśne bagna, porośnięte roślinnością bagienną, będące często miejscami lęgowymi ptactwa wodnego.

Charakterystyka użytków ekologicznych położonych na gruntach Nadleśnictwa Olesno:

 1. Tarzanisko" - l-ctwo Boroszów, śródleśne bagno o pow. 0,80 ha
 2. "Lęgowisko" - l-ctwo Boroszów, śródleśne bagno o pow. 1,64 ha
 3. "Ostoja I" - l-ctwo Boroszów, śródleśne bagno o pow. 0,25 ha
 4. "Wodopój" - l-ctwo Ligota Turawska, naturalny, śródleśny zbiornik wodny o pow. 0,05 ha
 5. "Suchy dół" - l-ctwo Ligota Turawska, naturalny śródleśny zbiornik wodny o pow. 0,10 ha
 6. "Torfowisko" - l-ctwo Boroszów, bagno śródleśne o pow. 2,48 ha
 7. "Suchy staw" - l-ctwo Leśna, bagno śródleśne o pow. 0,83 ha
 8. "Stawek" - l-ctwo Osiecko, łąki śródleśne o pow. 0,37 ha
 9. "Bagienko" - l-ctwo Osiecko, bagno śródleśne o pow. 0,25 ha
 10. "Babrzysko" - l-ctwo Sternalice, bagno śródleśne o pow. 0,75 ha
 11. "Krzyżówka" - l-ctwo Sternalice, bagno śródleśne o pow. 0,15 ha
 12. "Łąka przy pomnikach" - l-ctwo Osiecko, łąka śródleśna o pow. 1,38 ha
 13. "Kamieniec" - l-ctwo Szumirad, bagno śródleśne o pow. 2,67 ha
 14. "Żabiniec - l-ctwo Chudoba, bagno śródleśne o pow. 0,23 ha.

  Dwa ostatnie użytki ekologiczne położone są na terenie rez. "Kamieniec"


lasy

lasy

lassy