Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Potrzebę nadzoru nad lasami innej własności dostrzeżono już w 1918 r. powołując w Sekcji Lasów Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Komunalnych w Warszawie Wydział Lasów Prywatnych. 

            Kierując się  specyfiką i złożonością problematyki leśnej, nadzór miał, i nadal ma, zapewnić prawidłowe utrzymanie lasów,  ciągłość ich użytkowania  oraz korzystny wpływ na środowisko, którą mogą zapewnić wyłącznie leśnicy.

 

            Sprawowanie nadzoru i prowadzenie gospodarki leśnej zawsze precyzowało prawo. 

            Obowiązująca dziś  ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2005 r.  Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) w art. 5 ust. 1 pkt. 2 określa, że nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.

 

            W zasięgu działania Nadleśnictwa Olesno znajduje się 1.353,98 ha lasów  niestanowiących własności skarbu państwa, położonych na terenie  Miasta i Gminy Olesno, Gminy Radłów i części  Gminy Gorzów Śląski.  Rejestr obejmuje ponad 1000 właścicieli.

            Lasy prywatne są to w ogromnej większości drzewostany młode, ze średnią wieku 50-60 lat, powstałe   głównie z nasadzeń na gruntach porolnych. Drzewostany w wieku powyżej 100 lat, występują na kilkudziesięcioarowych działkach i  stanowią ok. 10-15 % ogólnej powierzchni nadzorowanych obrębów ewidencyjnych. Gatunkiem panującym jest sosna, z udziałem brzozy, dębu  i olchy. Sporadycznie występuje akacja, grab i osika. Przeważają siedliska borowe.

 

            Gospodarka leśna jest prowadzona na podstawie Uproszczonych Planów Urządzania Lasu. Nadzór został powierzony Nadleśnictwu przez Starostę Oleskiego.

            Porozumienie obejmuje  zagadnienia  wynikające z ustawy o lasach min.: ustalanie zadań dla właścicieli lasów wynikające z uproszczonych planów urządzeniowych i dla których brak jest takiego dokumentu, wnioskowanie do Starosty Oleskiego o wydanie decyzji nakazujących wykonanie niezbędnych zadań gospodarczych, znakowanie i ewidencjonowanie pozyskanego drewna oraz doradztwo leśne.

                      

                Sprawy dotyczące nadzoru  w lasach niepaństwowych załatwiają bezpośrednio miejscowi leśniczowie w Leśnictwach: 

·         STERNALICE – dla Kościelisk, Ligoty Oleskiej, Wolęcina, Sternalic, Wichrowa

·         BOROSZÓW - dla Boroszowa, Biskupic,  części Jam, części Jastrzygowic, części Skrońska  i części Kozłowic,

·         RADŁÓW – dla Bodzanowic, Karmonek Nowych, Kucob, Kolonii Biskupskiej i Radłowa,

·         GRODZISKO – Borek Małych, Brońca, Grodziska, Sowczyc i Świercza,

·         SIEDEM ŹRÓDEŁdla Olesna, Starego Olesna i Wojciechowa,

·         LEŚNA - dla Leśnej i Łowoszowa

·         OSIECKO – dla Wachowic, Wachowa i Wysokiej

           

Niezbędne informacje można uzyskać również w biurze Nadleśnictwa Olesno