Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring

OBIEKT MONITOROWANY

 

Nadleśnictwo Olesno informuje, że;

1.Administratorem Danych Osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Olesno  z siedzibą w Oleśnie przy ul. Gorzowskiej 74, 46-300 Olesno, REGON 150026500, tel. 34 3582204, e-mail;olesno@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej „nadleśnictwem”. Administrator mając na uwadze założenia art.5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady; zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przetwarzania oraz integralności i poufności.  

      2.Dane osobowe w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, aparatów fotograficznych  i telefonów komórkowych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO, gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz ochrony  porządku publicznego i czystości terenu administrowanego przez nadleśnictwo.

3.Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.   

4.Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres 30 dni.W

przypadku gdy zarejestrowane dane stanowią dowód w sprawie będą

przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5.Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.