Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Zadania hodowlane dla Nadleśnictwa Olesno zawarte są w  Planie Urządzenia Lasu na lata 2009-2018 zatwierdzonego przez Ministra  Środowiska i przedstawiają się następująco w skali 10-lecia:

- odnowienia, odnowienia pod osłoną drzewostanu i zalesienia – 1910,79 ha. Są to zadania obejmujące powierzchnię halizn, płazowin i zaległych zrębów. Odnowienia pod osłoną stanowią kontynuację procesu odnowienia realizowanego rębniami częściowymi, gniazdowymi i stopniowymi. Zalesienia natomiast są prowadzone na gruntach które wcześniej nie byłymi gruntami leśnymi, np. zalesienia porolne, i polegają na wprowadzaniu gatunków leśnych w pierwszym pokoleniu.

 

 

- poprawki i uzupełnienia – 239,24 ha. Poprawki przeprowadza się w uprawach leśnych w wieku do 5 lat, a w starszych d-stanach (5-20 lat) zabieg ten nazywamy uzupełnieniami.
- pielęgnowanie gleby – 2409,10 ha. Zabieg ten w głównej mierze polega na usuwaniu konkurencyjnej roślinności na uprawach leśnych
- pielęgnowanie upraw (czyszczenia wczesne) – 2260,55 ha. Celem tego zabiegu jest usunięcie lub przyhamowanie wzrostu zbędnych domieszek, usunięcie drzewek wadliwych, chorych, obumarłych i obumierających 

 

- pielęgnowanie młodników ( czyszczenia późne) – 1649,82 ha. Zabieg ten polega na regulacji składu gatunkowego, wyrównywaniu tempa wzrostu, poprawie jakości i zdrowotności drzewostanu w oparciu o selekcję negatywną.
- melioracje agrotechniczne – 1899,58 ha. Mają za zadanie stworzenie dogodnych warunków wzrostu dla nowego pokolenia na odnawianych i zalesianych powierzchniach poprzez poprawę fizycznych właściwości gleby. 

Informacje nt. pozyskania drewna, odnowień, zalesień zabiegów pielęgnacyjnych i oceny upraw można znaleźć tutaj