Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA ZAGROŻENIE POŻAROWE

  1. Ochrona przeciwpożarowa

 

Zauważyłeś pożar alarmuj  998  lub  112!

Numery alarmowe na terenie Nadleśnictwa Olesno:

-PAD Nadlesnictwo Olesno- 606 436 357; 34 358 22 04

-Wieża dostrzegawcza Boroszów- 600 073 677

-Wieża dostrzegawcza Wysoka- 692 409 929

-Wieża dostrzegawcza Radawka- 600 391 914

Wiosna,  to okres   dłuższych  lub krótszych wycieczek za miasto i wzmożonych prac porządkowych. To również  okres  częstego  używania otwartego ognia.

Jak mówią liczby,  w ponad 95% pożarów przyczyną pożaru jest człowiek.

Nieostrożność dorosłych i nieletnich,  to przede wszystkim  turystyka, pozyskiwanie owoców runa leśnego, palenie ognisk oraz działalność  gospodarcza. Nie bez znaczenia jest tu przerzut ognia z gruntów nieleśnych,  przy wypalaniu traw, czy ściernisk. 

Kolejna grupa przyczyn to awarie linii energetycznych, transport drogowy i kolejowy.

Niestety, nadal wiele pożarów powstaje w wyniku działania celowego, czyli  podpalenia.

Wyładowania atmosferyczne są przyczyną sporadyczną.

 

Bądźmy zatem ostrożni.

Zapobieganie pożarów to zadanie nas wszystkich. Działalność  informacyjna-ostrzegawcza w środkach masowego przekazu  i propagowanie  ochrony przeciwpożarowe wśród społeczeństwa,  a szczególnie dzieci i młodzieży j to główne  zadania Służby  Leśnej.

 

Przypominany, że ustawa o lasach określa szczegółowo zasady  korzystania z ognia w lesie:

Art. 30 ust. 3.  W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych

Art. 30 ust. 4 Przepisy ust. 3 nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną pod warunkiem, że czynności te nie stanowią zagrożenia pożarowego.

§ 36. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne  wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru:

1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcy lasu;

2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2. Przepis ust. 1 pkt. 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarka leśna oraz  

wykonywaniem robot budowlanych.

 

Używanie ognia do celów związanych z gospodarką leśna oraz wykonywanie robót budowlanych regulują odrębne przepisy.

 

Ciekawostka.

W 1950 roku w czasie akcji gaszenia pożaru lasu w Nowym Meksyku, uratowano małego niedźwiadka. Ratownicy leśni zaopiekowali się nim i nadali imię Smokey.  Baribala stał się symbolem ochrony przeciwpożarowej  nie tylko w USA.  Jest przewodnikiem, szczególnie dla dzieci,   w bezpiecznym poruszaniu się po leśnych ostępach.

http://www.smokeybear.com/

Proponuję  odnośniki do spotów z serii  "Łza nie ugasi pożaru":

  1. Z chłopcem:  https://www.youtube.com/watch?v=cAV3Ut-k31I

 

  1. Z dziewczynką: https://www.youtube.com/watch?v=dCvRbPyoVhc

 

  1. Z leśnikiem:  https://www.youtube.com/watch?v=n8n6OevfgVk

 

  1. Z rolnikiem:  https://www.youtube.com/watch?v=r9RoVyaS_fA

 

  1. Ze studentami:  https://www.youtube.com/watch?v=A8T-HBsdI5o

 

2. Informacja o śmieciach

Nie pal śmieci!

 

Zgodnie  z obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. art. 31 ust. 7. , wiele gmin już wprowadziło  selektywne zbierania odpadów ulegających biodegradacji. W związku z tym na całym obszarze swego działanie obowiązuje  zakaz palenia liści, traw, gałęzi, łętów, obierków i itp.

Pamiętaj!

Podczas spalania odpadów roślinnych powstają szkodliwe związki azotowe, które odkładają się w glebie i kumulują w roślinach,  powodują podrażnianie dróg oddechowych, nasilają objawy chorób alergicznych, a wydzielające się węglowodory aromatyczne mają działanie rakotwórcze.

 

Unoszące się dymy mogą ograniczać widoczność  i  utrudniać  ruch na drogach co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku. 

 

Nieprzyjemne, duszące zapachy dymu są uciążliwe i jeszcze  długo utrzymują się po zakończeniu prac. Wnikają do mieszkań  okolicznych mieszkańców, wietrzonej odzieży, czy suszącego się prania, co negatywnie wpływa na samopoczucie i zdrowie ludzi  oraz ich  relacje.  

 

 W sprzyjających dla rozwoju pożaru warunkach,  ogień  z terenu nieleśnego może przenieść się na zabudowania lub las.

 

Za łamanie zakazu grożą wysokie  kary pieniężne lub areszt (art. 71 ustawy o odpadach)

Dodatkowe komunikaty dla mieszkańców umieściły na swoich stronach internetowych, min. gminy:  Olesno, Lasowice, Praszka